ALGEMENE
VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Proside gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede op 01-01-2016 onder nummer 65219082

I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  Proside: de heer M. Kamstra en mevrouw J. Holtkamp handelend onder de naam Proside;
  cliënt: de wederpartij van Proside.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Proside, alsmede op alle overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen, mondeling dan wel schriftelijk aangegaan, tussen cliënt Proside, behoudens afwijkende afspraken die tussen partijen schriftelijk zijn vastgelegd en door beiden uitdrukkelijk zijn bevestigd.
 3. Deze algemene voorwaarden zullen ook tegenover cliënt gelden ten behoeve van derden die door Proside worden ingeschakeld.

Artikel 2. Overeenkomsten

 1. Een overeenkomst komt tot stand door de mondelinge of schriftelijke mededeling van de opdracht door de cliënt aan Proside en aanvaarding van de opdracht door Proside.
 2. Een overeenkomst die naar haar aard bedoeld is voor een langere periode te gelden, wordt schriftelijk aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Beide partijen kunnen een overeenkomst schriftelijk opzeggen. Opzegging is mogelijk tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.
 3. Proside heeft het recht bij de uitvoering van een overeenkomst voor eigen rekening en risico derden in te schakelen.
 4. Proside zal een overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en techniek.
 5. Het is cliënt niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Proside rechten of plichten uit een overeenkomst of deze algemene voorwaarden over te dragen aan derden.
 6. cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Proside aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Proside worden verstrekt.
 7. Na het eindigen van een overeenkomst, uit welke hoofde dan ook, blijven de bepalingen van kracht die naar hun aard bedoeld zijn om ook na afloop van de overeenkomst tussen partijen te blijven gelden. Daartoe behoren in ieder geval de artikelen 6, 8, 9 en 15.

Artikel 3. Prijzen en tarieven

 1. Tenzij anders vermeld, zijn de door Proside opgegeven prijzen en tarieven steeds exclusief B.T.W.
 2. Proside is gerechtigd haar prijzen en tarieven door middel van een kennisgeving per e-mail aan cliënt periodiek aan te passen. Indien cliënt niet akkoord wenst te gaan met een door Proside aangekondigde verhoging, dan is cliënt gerechtigd binnen 7 dagen de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.
 3. De prijzen, vergoedingen, tarieven en andere te vorderen bedragen worden op een door Proside te bepalen tijdstip in rekening gebracht met een betalingstermijn van 28 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is cliënt van rechtswege in verzuim. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokostenkosten zijn voor rekening van cliënt.

Artikel 4. Termijnen van levering; onderzoek; eigendomsvoorbehoud

 1. Opgave van de afleveringstermijnen, dan wel van enige andere termijn, waarbinnen Proside aan haar verplichtingen moet voldoen, wordt naar beste weten gedaan, maar deze opgave zal nimmer een fatale termijn zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is bedongen.
 2. In geval van niet tijdige levering of nakoming dient cliënt Proside schriftelijk aan te manen, waarbij aan Proside alsnog een redelijke verlenging van de leveringstermijn wordt toegestaan. Pas indien deze termijn wordt overschreden, is cliënt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden voor zover nog geen levering heeft plaatsgevonden, zonder dat Proside overigens in dat geval tot schadevergoeding gehouden zal zijn.
 3. cliënt is verplicht binnen zeven dagen na aflevering te onderzoeken of Proside de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Indien dit naar de opvatting van cliënt niet het geval is, dient hij dit binnen genoemde zeven dagen schriftelijk aan Proside te melden. Na deze termijn kan cliënt geen beroep meer doen op een tekortkoming in de nakoming van Proside.
 4. Iedere levering van zaken door Proside aan cliënt geschiedt onder voorbehoud van het eigendom daarvan totdat cliënt al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.

Artikel 5. Annulering

Bij annulering van een overeenkomst is cliënt gehouden alle schade en kosten in verband met de annulering aan Proside te vergoeden. Onder schade en kosten worden in ieder geval verstaan ingekochte materialen, het tarief van de gewerkte uren en kosten van ingeroepen diensten.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, van Proside is te allen tijde beperkt tot het bedrag, dat uit hoofde van de overeenkomst aan cliënt in rekening is gebracht of bij duurovereenkomsten tot het bedrag gelijk aan hetgeen Proside in de voorgaande zes maanden aan cliënt in rekening heeft gebracht. In geen geval zal de in dit lid bedoelde schadevergoeding meer bedragen dan € 2.500,00.
 2. Proside zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
  1. onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van opdrachtgever.
  2. verlies van gegevens. cliënt zal zorgdragen voor back-ups van bestanden, respectievelijk kopieën van andere gegevens, die door cliënt aan Proside ter beschikking worden gesteld.
  3. iedere tekortkoming van cliënt bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.

Indien de in de in dit lid genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens Proside, zal cliënt Proside hiervan vrijwaren.

 1. Proside is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Proside zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien cliënt de mogelijkheid heeft  ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks een derde dan wel zijn verzekeringsmaatschappij aan te spreken.
 3. cliënt vrijwaart Proside voor alle aanspraken van derden uit hoofde van rechten, waaronder die van intellectuele eigendom, die deze beweren te hebben of geldend kunnen maken op goederen en digitale bestanden die Proside in het kader van de uitvoering van de overeenkomst van cliënt heeft ontvangen.
 4. Proside is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van handelen of nalaten van door cliënt ingeschakelde derden.
 5. cliënt vrijwaart Proside tegen alle aanspraken van derden die op enige wijze samenhangen met, of voortvloeien uit, de door Proside ten behoeve van cliënt verrichte prestaties.
 6. De in dit artikel en in deze algemene voorwaarden beschreven aansprakelijkheidsbeperkingen en vrijwaringen van Proside worden mede bedongen ten behoeve van door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7. Overmacht (niet toerekenbare tekortkomingen)

Onder overmacht wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken die redelijkerwijs niet voorzienbaar waren en als gevolg waarvan Proside niet in staat is haar verplichtingen jegens opdrachtgever na te komen. Tot die omstandigheden worden in ieder geval gerekend, storingen in de diensten of netwerken van derden van wier diensten Proside bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt en uitval van de elektriciteitsvoorziening of internetverbinding van Proside. Proside is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van genoemde oorzaken en omstandigheden.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder het auteursrecht, van alle door of ten behoeve van Proside opgestelde, vervaardigde en ter beschikking gestelde documenten, programma’s en andere materialen, van welke aard dan ook, alsmede het voorbereidende materiaal daarvoor, berusten uitsluitend bij Proside dan wel bij door hem ingeschakelde derden.
 2. cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten ten aanzien van de in lid 1 vermelde en bedoelde documenten en materialen. Het betreft niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrechten, uitsluitend voor gebruik binnen de organisatie van cliënt.
 3. cliënt draagt er zorg voor dat dat zijn medewerkers alsmede door hem ingeschakelde derden, de bepalingen van dit artikel zullen naleven.

Artikel 9. Geheimhouding

 1. Proside en cliënt verklaren alle informatie en aangelegenheden van de andere partij, in de ruimste zin van het woord, die hen op welke wijze dan ook ter kennis komen, geheim te houden en hiermee op zorgvuldige wijze om te gaan.
 2. Partijen treffen alle mogelijke beveiligingsmaatregelen, onder meer van technische en organisatorische aard, teneinde het gestelde in lid 1 te waarborgen.
 3. Tenzij anders wordt overeengekomen, mag Proside de naam van en het werk voor cliënt voor reclamedoeleinden gebruiken.
 4. Partijen dragen er zorg voor dat hun medewerkers alsmede door hen ingeschakelde derden, de bepalingen van dit artikel zullen naleven.

Artikel 10. Conversie, forumkeuze en toepasselijk recht

 1. Als om enigerlei reden op een bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, geldt tussen partijen dat aan de desbetreffende bepaling een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis moet worden toegekend waarop wel een beroep kan worden gedaan.
 2. Op iedere overeenkomst tussen Proside en cliënt is Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens koopverdrag.
 3. Alle geschillen tussen partijen zijn in eerste instantie onderworpen aan de uitspraak van de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Proside. Dit beding strekt uitsluitend ten behoeve van Proside.

II WEBDESIGN EN/OF GRAFISCH ONTWERP

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen uit hoofdstuk I (algemene bepalingen), van toepassing op overeenkomsten inzake webdesign en/of grafisch ontwerp.

Artikel 11. Definities

Onder product wordt in dit gedeelte van de algemene voorwaarden verstaan een website of een grafisch ontwerp welke door cliënt is geaccepteerd na de acceptatieperiode. Voordat deze acceptatie heeft plaatsgevonden is er sprake van een ontwerp van het product.

Artikel 12. Voorzieningen en inzet opdrachtgever bij de ontwikkeling van een product.

 1. Opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
 2. De noodzakelijke inzet van cliënt dient met voldoende kwaliteit en tijdigheid te worden geleverd. Wordt de voortgang van de werkzaamheden belemmerd door aan cliënt toe te rekenen omstandigheden, dan zal dit schriftelijk worden gemeld aan Proside en zal – indien dit leidt tot vertraging of extra kosten – Proside opgave doen van de consequenties hiervan voor de werkzaamheden.

Artikel 13. Meer- en minderwerk

Indien Proside van mening is, dat een door cliënt, na afsluiting van de overeenkomst, aangegeven productwijziging een meer- of minderwerkopdracht is, zal Proside daarvan melding doen aan cliënt alvorens tot uitvoering over te gaan.

Artikel 14. Acceptatie

 1. Het ontwerp van het product  wordt op de overeengekomen datum ter acceptatie aan cliënt aangeboden. Gedurende de in lid 2 genoemde acceptatieperiode zal het ontwerp van het product door de cliënt worden getest of gekeurd.
 2. De acceptatieperiode bestaat uit:
  1. een test- of keurperiode, waarin cliënt het ontwerp van het product zal testen of keuren; gevolgd door
  2. een herstelperiode waarin Proside eventuele onvolkomenheden zal herstellen; gevolgd door
  3. een test- of keurperiode, waarin cliënt het ontwerp van het product opnieuw zal testen of keuren.
 3. Partijen zullen overleggen omtrent door cliënt geconstateerde onvolkomenheden. Proside zal zich inspannen om de eventuele onvolkomenheden zo spoedig mogelijk te herstellen.
 4. Het ontwerp van het product wordt geacht door cliënt geaccepteerd te zijn, als cliënt dit schriftelijk of per email aan Proside heeft laten weten, eventueel onder opgave van onvolkomenheden, die nog hersteld dienen te worden.
 5. Indien cliënt  vóór het moment van acceptatie het ontwerp van het product  gebruikt voor productieve of operationele doeleinden, geldt het ontwerp van het product als geaccepteerd vanaf het moment van dat gebruik.
 6. Acceptatie van het ontwerp van het product mag niet worden onthouden op grond van kleine fouten (fouten die operationele of productieve ingebruikname van het product redelijkerwijs niet in de weg staan).
 7. Bij grafisch ontwerp is de cliënt na acceptatie zelf verantwoordelijk voor fouten in het gedrukte werk en aansprakelijk voor alle gevolgen. Dit geldt ook indien cliënt niet schriftelijk of per e-mail heeft geaccepteerd, maar telefonisch heeft aangegeven het proces voort te willen zetten.

Artikel 15 Auteursrecht en gebruiksrechten 

 1. Proside en cliënt doen uitdrukkelijk geen afstand van hun rechten in de zin van Artikel 1 van de Auteurswet 1912. Opdrachtgever verkrijgt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor onbepaalde tijd op de door de Proside gemaakte werken, welk gebruiksrecht ingaat op de datum van acceptatie door cliënt van het ontwerp van het product.
 2. Het is cliënt – behoudens de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Proside  – niet toegestaan het product aan te passen, te vertalen, te bewerken of anderszins te wijzigen. Proside zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld op voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen zelf uit te (doen) voeren.
 3. Het is Proside toegestaan het product te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit. Proside zal toestemming van cliënt behoeven indien zij nog niet zelf tot het gebruik is overgegaan.
 4. Bij een website zal Proside onder aan iedere pagina van de website een tekst met de strekking ‘webdesign by Proside’ plaatsen, een link bevattend naar de website van Proside. Het is cliënt niet toegestaan deze regel te verwijderen en/of aan te passen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Proside
 5. Op drukwerkuitingen zal Proside waar dit gepast is een tekst met de strekking ‘designed by Proside’ plaatsen. Het is cliënt niet toegestaan deze tekst te verwijderen en/of aan te passen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Proside.

 III HOSTING-diensten

De in dit hoofdstuk vermelde bepalingen zijn, naast de bepalingen uit hoofdstuk I (algemene bepalingen), van toepassing op overeenkomsten inzake hosting-diensten.

Artikel 16. Onderwerp

Proside biedt hosting-diensten aan, waaronder wordt verstaan:
Het ter beschikking stellen van een hosting-account met een vooraf vastgestelde hoeveelheid schijfruimte en dataverkeer, onder andere voor het plaatsen van een of meer webpagina’s. Proside stelt de schijfruimte en dataverkeer steeds ter beschikking voor zover cliënt de door hem gestelde hoeveelheid nog niet overschreden heeft.

Artikel 17. Domeinnaamregistratie

 1. Proside  zal – indien nodig – de voor de website benodigde domeinnaam of namen aanvragen (bijvoorbeeld bij de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland, SIDN).
 2. Indien om wat voor reden dan ook deze overeenkomst wordt beëindigd en de hosting-diensten door een andere hosting provider overgenomen worden, zal Proside alle medewerking verlenen bij de verhuizing van het domein naar een andere hosting provider.

Artikel 18 Inhoud prijs

De door cliënt te betalen prijs ziet slechts op de diensten van Proside en niet op de kosten die cliënt maakt teneinde van de diensten van Proside gebruik te kunnen maken.

Artikel 19. Verplichtingen cliënt

 1. cliënt zal door het gebruik van de hosting-dienst van Proside geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen. In het bijzonder zal de afnemer:
  1. de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen;
  2. geen porno openbaar maken of verspreiden;
  3. geen informatie met een racistische inhoud verspreiden;
  4. geen informatie met een discriminerende inhoud verspreiden;
  5. geen informatie met een erotische inhoud verspreiden;
  6. niet seksueel intimideren of op andere wijze personen lastig vallen;
  7. niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;
  8.  zich geen toegang trachten te verschaffen tot computersystemen waarvoor de afnemer niet geautoriseerd is;
  9. verantwoordelijk zijn voor het niet overschrijven van de vastgestelde hoeveelheid schijfruimte en/of dataverkeer. Bij overschrijding Proside bevoegd bestanden te verwijderen en/of de toegang tot de hosting-dienst geheel of gedeeltelijk te blokkeren, zonder dat hier enige aansprakelijkheid  van Proside uit voortvloeit.
  10. zich niet bezighouden met het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie in welke vorm dan ook aan een website, domeinnaam, e-mail adres of andere dienst bij Proside;
  11. zich niet bezighouden met het verzenden van e-mail en/of het in nieuwsgroepen op het internet posten van berichten waarvan afnemer redelijkerwijs kan vermoeden dat de geadresseerden hierop geen prijs stellen;
  12. geen virussen verspreiden;
  13. niet zodanig gebruik maken van de dienst dat daardoor de juiste werking van de computersystemen van Proside of haar leveranciers wordt verhinderd of kan worden verhinderd, bijvoorbeeld door het uitvoeren van bots, background processen, scripts welke een loop (oneindig proces) veroorzaken of scripts die de systemen zo zwaar belasten dat andere gebruiker hier hinder van ondervinden;
  14. ervoor zorgdragen dat de website(s) van cliënt geschikt is (zijn) voor alle leeftijden.
 2. Voorts is cliënt verplicht alle huidige en toekomstige aanwijzingen, procedures en handleidingen van Proside op te volgen en uiterste geheimhouding te betrachten met betrekking tot de door Proside aan hem ter beschikking gestelde gegevens en materialen, waaronder een eventuele gebruikersnaam en wachtwoord.
 3. Indien cliënt, naar het oordeel van Proside, handelt in strijd met de verplichtingen zoals vastgelegd in lid 1 van dit artikel, of overigens oneigenlijk gebruik maakt van de dienst van Proside, is Proside gerechtigd met onmiddellijke ingang de hosting-dienst te blokkeren, zonder dat Proside tot enige schadevergoeding gehouden is.
 4. cliënt vrijwaart Proside tegen aanspraken door derden, uit welke hoofde dan ook, in verband met handelingen en gedragingen van cliënt, onder meer handelingen en gedragingen die in strijd zijn met het gestelde in lid 1 van dit artikel.
 5. Het is cliënt  toegestaan de diensten van Proside ter beschikking te stellen aan derden. Daarbij zullen deze voorwaarden gelden zoals deze gelden tussen Proside en cliënt. Cliënt is verplicht deze voorwaarden op te leggen aan die derden. Indien Proside onverhoopt mocht constateren dat een derde in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden, is Proside gerechtigd de hosting-account van cliënt  te blokkeren.
 6. cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Proside aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan cliënt Proside redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst (zoals wijzigingen in adresgegevens, e-mailadres en/of telefoonnummer), tijdig aan Proside worden verstrekt.
 7. cliënt is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de goederen zoals apparatuur en programmatuur die hem in staat stellen om van de diensten van Proside gebruik te maken. Ook is cliënt zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle verbindingen tussen genoemde goederen en die van Proside.
 8. cliënt zal de beschikbaarheid van de schijfruimte en het dataverkeer zelf in de gaten houden. Bij overschrijding zal Proside de extra kosten die dit met zich meebrengt factureren aan de cliënt. Bij structurele overschrijving is Proside gerechtigd om het abonnement te upgraden en dit te factureren.

Artikel 20. Privacy

 1. Proside onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of bestanden van cliënt en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Proside hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, de cliënt hiertoe zelf opdracht geeft, dan wel in het geval cliënt handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met deze algemene voorwaarden.
 2. Proside treft alle mogelijke beveiligingsmaatregelen, onder meer van technische en organisatorische aard, teneinde het gestelde in lid 1 te waarborgen.

Artikel 21. beheer systemen

 1. Proside mag zonder voorafgaande bekendmaking zijn systemen (tijdelijk) al of niet volledig buiten gebruik stellen teneinde onderhoud uit te voeren dan wel verbeteringen of vernieuwingen door te voeren. Ook mag Proside wijzigingen aanbrengen in de log-in procedure. De kosten ten gevolge van deze laatste wijzigingen komen voor rekening van cliënt.
 2. Proside is niet aansprakelijk voor schade in verband met het gestelde in lid 1.